atmainyti


atmainyti
atmainýti tr. 1. grąžinti, atiduoti vienas antram atgal ką sumainytą: Aš paimsiu šitą stiklą, bet, jei netiks, tai atmainýsit Mrj. Bent atmainyki aukso žiedelį, o aš tavo nebūsiu JV333. Oi ataduokie, bernužėli, atmainykie žiedelį KrvD103. | refl. tr., intr.: Atsimainė jie vaikais Ps. Kame tu rasi provą [tiesą, teisę] po kelių dešimtų metų atsimainyti žeme? J.Jabl. Atsimainýkim aukso žiedeliais; jau aš tavęs nenoriu Š. Mainykim: nepatiks – galėsi atsimainyt Ds. Padavus rankeles, galėsi atsimainyt, sumainius žiedelius, neatsimainysi LTR(Aln). 2. grąžinti į pirmykštę vietą, būklę: Bėgčiau jūružėms ir pamaružėms, ben atmainyčiau jaunas dienužes JD1062. Atmainyk, Dieve, jaunas dieneles – aš daugiaus išmanysiu, piršlelio nebklausysiu D45. 3. pakeisti vieną kitu: Atmainýti yra atkeisti, išgriežti J. Kaip tik žuvėjas atsigulęs ažmigo, tuoj paėmė nuo jo šitą avelę, ė jos vietoj jam atmainė kitą BsPII256. Ponas skaročelę (staltiesę) atmaĩnė, ir žmuoj neturi ko valgyt (ps.) Lz. Adomukas atmainė savo pravardę, praminė save ponu Birbantaucku Tat. Atmainė Simonui vardą, pramindamas jį Petru brš. | refl. tr., intr.: Piemuo greit su aukso tarba nubėgo ant poną pasigirtų ir pasiūlė atsimainyt ant sulopytos [tarbos] BM53. Marškinius atsimainýt Dv. 4. atsisakyti nuo duoto paliepimo, žodžio ir pan., pakeisti kitokiu: Viešpatie, baisiai privargino mane kelionės, bet, jei neatmainysi savo paliepimo, aš negaliu priešintis tavo valiai J.Balč. Ką prižadėjęs, neatmainąs S.Dauk. Jei kuris vyriškis apžadą padarys …, teneatmainai žodžio savo DP564. 5. padaryti kitokį: Nors nelaimė žmogų atmaino, betgi veido neatmainys V.Kudir. Rodės, jog ir varpai atmainė savo balsą Sz. Jei rūgštis, ing tašlą įmišyta, notmainys ir neįraugys tašlos visos, ar bus tatai tikrąja rūgštimi arba raugu? DP558. Bjauriai buvo atmainytas veidas jo MP81. | Atmainytas, netikras (padirbtas, suklastotas) SD52. | refl.: Dabar viskas kitaip virtę: atsimainę ne tiktai žmonės, bet ir žmonių kalba K.Būg. Pamatę save ir kitus taip atsimainiusius, atspėjo žmonės ir tos atmainos priežastį J.Bil. Juozas išsigando, prie motinos lovos priėjęs: taip ji baisiai atsimainiusi buvo LzP. Anas labai atsimaĩnęs ant veido BM41. Visas buvo išblyškęs, akys atsimainę, plaukai išsidraikę J.Balč. Klauso Simonas, ir tuojaus jo širdis atsimainė Tat. Pagedęs šuo loja atsimainiusiu balsu . Vardai senovės vietų, kaimų, pilių ir t.t. iki mūsų laikui dideliai … atsimainė A1884,48. Mėnulis, jau atsimainęs į delčią, vėlai patekėjęs, bet pakilęs jau gana aukštai, rodė, kad galėjo būti po vidurnakčio V.Myk-Put. Kaip atsimainė laikas senybės! . Atsimainė, kaip atsimaino gražus jurginas, rudens šalnos nukąstas J.Bil. Teatsimainai, idant nebūtų pažudytas DP199. Tenai jis atsimainė jų akivaizdoje SkvMt17,2. Atsimainė lyg šuo po metų PPr313. Atsimainė kaip po ligos KrvP(Jnš). Į pavakarį oras atsimaĩnė, ėmė šalti Rm. Kai gaidys tris kartus gieda, oras atsimaino Pnd.daryti kintamą, atmainingą, nepastovų: Nebuvo kaip nendrė atmainąs (nepastovus) moksle DP20. Neatmainomą teisybę pasakiau M.Valanč. Ir valia jo notmainoma yra DP214. Palaima neatmainoma VoK54.
atmainytinai adv. SD212 nepastoviai.
neatmainomai adv.: Savo tėviškus turtus duodu, dovanoju, suteiku ir užrašau neatmainomai ir amžinai M.Valanč. | refl.: Ir nebūkime atsimainančiais (nepastoviais, netvirtais) kaip nendrė DP21. Žodžiai ir žadėjimai Dievo yra patenką, stiprūs, notmainąsi, neparinkąsi DP462.
6. paversti kuo: Aniolus į velnius atmainė P. Vandenį kartų atmainė saldų DP264. | refl.: Balos, kur vis vanduo surūgęs smirdėjo, atsimainė į gražias lankas ir dirvas Tat. Dabokitės, kad jūsų juokas neatsimainytų į verksmą Tat. Rykštė, kuri ing žaltį atsimainė ir vėl iž žalčio ing rykštę SPI182. Krikščionys ing pagonis musija atmainytis DP572. Nedori apsileidimai tavo atsimainys tau į paprotį brš. Ing vaiką atsimainęs SD447. 7. pakeisti, išmainyti (pinigus): Atmainau pinigus SD212. Atmainýk dešimtį rublių Sdk. 8. pavaduoti ką, padirbėti kieno vietoje: Man reikėjo atmainýti piemuo Kkl. Niekas jo (piemenėlio) neatmaĩno: stovi visas šlapias – nei rumbelės sausos nėra Asv. Aš ariau ligpiet, ė popiet man brolis atmaĩnė Grv. | refl.: Atsimainydami ką daro N. \ mainyti; antsimainyti; apmainyti; atmainyti; įmainyti; išmainyti; numainyti; pamainyti; parmainyti; permainyti; pramainyti; primainyti; sumainyti; užmainyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atmainyti — atmainýti vksm. Atmainýk ži̇edą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsimainyti — (ž.) tr. mainymu ką laimėti, užsidirbti: Nemainyk arkliais, neantsimainysi nėko gero Šts. mainyti; antsimainyti; apmainyti; atmainyti; įmainyti; išmainyti; numainyti; pamainyti; parmainyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmainyti — tr. 1. K paimti vieną daiktą ir duoti kitą, padaryti mainus: Botagais su kuo apmaĩnėt? Mlt. ^ Čigonas i arklį an kūlio apmaino Plv. Seniai mano da iškalbėta ir žiedeliai da apmainyta (vieno antram pasižadėta) TŽI165. | refl.: Dabar mudu turiva… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmaininėti — atmaininėti; M iter. dem. atmainyti 5: Liuteris … pradėjo maišyt ir atmaininėt visus luomus DP518. maininėti; atmaininėti; sumaininėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmainomumas — atmainomùmas sm. (2); Blv → atmainomas (atmainyti) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmainymas — atmaĩnymas sm. (1) 1. R378, N, Š → atmainyti 1: Psalmus … ne tus vienat visada, bet kitus imdams dėl atmainymo … giedosi Mž495. | refl. R394: Mainykim, tik be atsimaĩnymų Ds. 2. pasikeitimas, permaina: Neturime vaikelių sakiot atmainyme ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmainyti — tr. 1. R ką savo atiduoti ir gauti į tą vietą kitą daiktą, mainais iškeisti: Aš karvę į arklį išmainiaũ KBI24. Ir išmainiau seną vištą į jauną viščiuką Krtn. Aš išmainiau bėrą žirgą mozūrams į duoną JD1540. Kulkelę … į aukso žiedelį išmainiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mainyti — mainyti, maĩno, maĩnė K; SD148, R 1. tr., intr. atiduoti ką savo ir gauti į tą vietą kitą daiktą, daryti mainus: Šiokį metą žmonys braidė taškė po miestelį parduodami, pirkdami ar mainydami kumelėmis Žem. Gyvolį mainaũ, o knygą keičiu J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukropimas — 2 nukropìmas sm. (2) → 2 nukropti 1: Menkas nukropimas, jei noria vėl atmainyti Kal. kropimas; apkropimas; nukropimas; prikropimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numainyti — tr. 1. žr. išmainyti 1: Kam ką numainyti KI32. | refl. tr.: Aš arklį už karvę nusimainiaũ KBI24. Ate[jo] pavasaris, nėr kuom aria, tai karvelę turė[ja]u nusmainyt an arklyno Ml. 2. J mainant apgauti: Numaĩnė muni prakeiktas vabalas ir dar prydų …   Dictionary of the Lithuanian Language